اسامی و شماره تماس نمایندگان Gewo در سراسر کشور

اسامی و شماره تماس نمایندگان Gewo در سراسر کشور

آذربایجان (تبریز): آقای نادر اصغرنژاد  ۰۹۱۴۴۱۵۲۴۹۷

توابع تهران: آقای بهروز مرندی ۰۹۱۰۹۴۱۶۸۴۹

تهران: آقای رضا فرجی ۰۹۱۲۱۰۶۶۳۴۲

خراسان (بجنورد): آقای فرهاد قاسم زاده ۰۹۳۵۷۴۷۸۲۶۷

قزوین: آقای محسن شیشه گرها ۰۹۱۲۲۸۲۰۶۹۴

قم: آقای حمید قائمی ۰۹۱۲۱۵۲۱۰۰۶

مازندران (قائمشهر): آقای نوید قربانپور ۰۹۱۱۱۲۸۶۹۶۴  آقای علی مریخی ۰۹۳۵۷۸۷۸۴۳۰

مرکزی (خمین): آقای یوسف شریفی ۰۹۳۵۰۸۷۹۶۸۶